[Web Creator] [LMSOFT]
Algemene leveringsvoorwaarden Elcatek.

u         Algemene bepalingen:

1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Elcatek opgestelde aanbiedingen en tussen hem en de opdrachtgever gesloten overeenkomst. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten mondeling of schriftelijk gedaan. Toepassing van de door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
2: In deze voorwaarden wordt onder het werk verstaan: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden incl. ontwerp en leveringen.

v         Aanbod:

3: Het aanbod is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de prijs respectievelijk aanneming of regie.
4: Het aanbod van de tekeningen en calculaties zijn zo nauwkeurig mogelijk en blijven eigendom van Elcatek. Zij mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
5: Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht de in het vorige artikel genoemde documenten terug te geven aan Elcatek indien dit gevraagd wordt.
6: Elcatek is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits vooraf op de kosten is gewezen.
  
 • Totstandkoming van de overeenkomst:

7: Indien het aanbod van Elcatek wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigd is.
8: Elcatek kan niet eerder gehouden worden aan de uitvoering van het werk nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens ontvangen zijn en de overeengekomen (termijn) betaling ontvangen is.
  
 • Uitvoering van de overeenkomst:

Verplichtingen opdrachtgever:
9: De opdrachtgever draagt het risico van het door Elcatek geleverde werk indien het door hem is goedgekeurd.
10: De opdrachtgever verplicht zich ertoe om een exemplaar na goedkeuring ondertekend te retourneren. Na goedkeuring van de documenten mogen exemplaren door de opdrachtgever voor uitvoering gebruikt worden. Gebruik hiervan voordat er een goedkeuring op heeft plaats gevonden blijft geheel voor het risico van de opdrachtgever.


Meerwerk:
11: Verrekening van het meer- minderwerk vindt plaats:
 1. In geval van bestekwijziging.
 2. B. In geval van afwijkingen van reeds eerder gemaakte overeenkomsten.
12: Verrekening van meerwerk geschiedt bij de eerstvolgende betalingstermijn.
13: Verrekening van het minderwerk geschiedt bij de eindafrekening.
14: Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Elcatek tot verrekening daarvan onverlet.
15: Wanneer kostenverhogende maatregelen ontstaan dient Elcatek de opdrachtgever daar zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen.
16: Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Elcatek worden verrekend als meerwerk.

Overmacht:
17: In geval van overmacht is Elcatek bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van het werk te staken zonder dat daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd is. Alle door Elcatek gemaakte kosten zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.
18: Met overmacht wordt bedoeld: omstandigheden waarmee Elcatek bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden en die ook niet bekend waren. Hieronder wordt ook verstaan de gebreken van toeleveranciers en andere essentiële gegevens die aangeleverd worden door opdrachtgever of derden.

Ontbinding:
19: Elcatek is bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling het werk te schorsen of in onvoltooide staat te beëindigen, indien de opdrachtgever:
 1. surseance van betaling heeft aangevraagd;
 2. b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
 3. c. in de nakoming van een verplichting is tekort geschoten, dan wel het voor Elcatek te voorzien is dat dat hij daarin tekort zal schieten.
Beëindiging en schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Elcatek gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
20: Alle vorderingen die Elcatek in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen zullen terstond volledig opeisbaar zijn.
  
 • Betaling:

Zekerheid:
21: Na het sluiten van de overeenkomst is Elcatek gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Artikel 19 geldt op de overeenkomstige wijze, indien de opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de door Elcatek verlangde zekerheid.

Betaling:
22: Betaling door de opdrachtgever geschiedt in termijnen in evenredigheid met de voortgang (regie) of tijdsduur (aanneming) van het werk, zonder recht op korting of verrekening.
23: Bij de prijsvormingmethode regie dient betaling telkens plaats te vinden uiterlijk binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst.
24: Bij de prijsvormingmethode aanneming geschiedt betaling als volgt:
 • 30% uiterlijk binnen zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst;
 • 30% uiterlijk binnen dertig dagen na het verstrijken van 30% van de tijdsduur van het werk;
 • 30% uiterlijk binnen dertig dagen na het verstrijken van 60% van de tijdsduur van het werk;
 • 10% uiterlijk binnen dertig dagen na het einde van het werk.
25: Betaling van meerwerk geschiedt overeenkomstig artikel 23.

Verzuim opdrachtgever:
26: Indien de betaling niet tijdig is verricht verkeert de opdrachtgever in verzuim en is Elcatek bevoegd het werk te schorsen, onverminderd de hem verder toekomende rechten.
27: Nadat de opdrachtgever in gebreke gebleven is, is Elcatek bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
28: Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in gebreke is geweest kan Elcatek over het aan hem verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente.

Eigendomsvoorbehoud:
29: Elcatek blijft de eigenaar van alle zaken (materialen en documenten) zolang de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan volgens deze overeenkomst met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.
  
 • Slotbepaling:

30: Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
31: Elcatek behoudt zich het recht de leveringsvoorwaarden te wijzigen, indien dit uit het oogpunt van haar bedrijfsvoering gerechtvaardigd is.
32: Elk geschil die tussen Elcatek en opdrachtgever kan ontstaan zal, indien dit nodig mocht blijken, aan een geschillencommissie worden voorgelegd bij de rechtbank of arrondissement van het rayon Wijngaarden.


Opgemaakt d.d. november 1998 te Wijngaarden.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht d.d. 18 november 1998